Rodzina

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – czym jest, kto może skorzystać? Odpowiadają eksperci z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego 8ElementT 

• Zakładki: 59


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalistyczne zajęcia, których celem jest pomoc dzieciom w osiągnięciu maksymalnego potencjału rozwojowego poprzez stymulację umysłu i ciała oraz poprawienie ich zdolności do uczenia się i radzenia sobie ze stresem. Wczesne wspomaganie rozwoju może przybierać różne formy takie jak terapia behawioralna, sensoryczna czy logopedyczna.

Jeśli u dziecka występuje jakikolwiek deficyt rozwojowy, może ono skorzystać z możliwości, jakie zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju. W tym celu rodzic powinien zgłosić się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub gminie, by uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jest ona dokumentem niezbędnym do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć. Dziecko objęte wczesnym wspomaganiem może korzystać z tej formy wsparcia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Co istotne, wsparciem objęta jest również rodzina dziecka. Zajęcia wspierające dziecko mogą być realizowane zarówno w publicznej, jak i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w niektórych sytuacjach również w przedszkolu i szkole podstawowej, o ile placówki dysponują odpowiednimi środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. 

Jak wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może poprawić jego zdolności poznawcze i społeczne?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to sposób na optymalny start w życiu. Może mieć pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i społeczne dziecka. Dzięki specjalistycznym zajęciom, które niwelują deficyty dziecka występujące w różnych obszarach, może ono osiągać lepsze wyniki w szkole, a następnie w dorosłym życiu. Wczesne wspomaganie rozwoju Lublin może obejmować zarówno aktywności edukacyjne, jak i zabawowe. Aktywności edukacyjne mogą pomóc dziecku w nauce czytania, liczenia, koncentracji uwagi, przyczyniając się do rozwoju umiejętności poznawczych. Z kolei zabawowe aktywności pomagają rozwijać umiejętności społeczne takie jak komunikacja, praca zespołowa i radzenie sobie ze stresem. Wspieranie rozwoju dziecka od najmłodszych lat to również sposób na budowanie silnych więzi emocjonalnych z rodziną i otoczeniem oraz poprawę jego samopoczucia.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie rozwoju?

  • Zajęcia realizowane są w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
  • Zajęcia dla dzieci do lat 3 nie mają charakteru grupowego, są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
  • W przypadku dzieci powyżej trzeciego roku życia zajęcia mogą (ale nie muszą) być prowadzone w grupach liczących dwoje lub troje dzieci, z udziałem ich rodzin.
  • Zajęcia specjalistyczne realizowane są przez osoby przygotowane do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a zatem pedagoga z kwalifikacjami odpowiednimi do rodzaju niepełnosprawności (np. oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itp.), psychologa, logopedę i innych specjalistów.
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
199 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *